LINE : @UFA777S

ข้อกำหนดในการให้บริการของ

ข้อกำหนดในการให้บริการของ

1. แนะนำ

ยินดีต้อนรับสู่ UFA777 เมื่อคุณเข้าเว็บไซต์ ufa777.site ถือว่าคุณยินยอมต่อข้อกำหนดในการให้บริการ (“ข้อกำหนด”) กฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับ และยินยอมว่าคุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่ใช้บังคับ ถ้าคุณไม่ยินยอมต่อข้อกำหนดเหล่านี้ ห้ามมิให้คุณใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์นี้

2. ใบอนุญาตในการใช้

เราอนุญาตโดยชั่วคราวให้ดาวน์โหลดเนื้อหา (ข้อมูลหรือซอฟต์แวร์) บนเว็บไซต์ของ UFA777 เพียงหนึ่งฉบับสำหรับการใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น ห้ามมิให้ใช้เพื่อจุดประสงค์เชิงพาณิชย์หรือจัดเก็บไว้อย่างถาวร
เราเพียงมอบใบอนุญาตในการใช้ให้คุณเท่านั้น มิใช่เป็นการโอนกรรมสิทธิ์ ภายใต้ใบอนุญาตนี้ ห้ามมิให้คุณดัดแปลงหรือคัดลอกเนื้อหาดังกล่าว ใช้เพื่อจุดประสงค์เชิงพาณิชย์ หรือจัดแสดงในที่สาธารณะ (ไม่ว่าจะจัดแสดงเพื่อจุดประสงค์เชิงพาณิชย์หรือไม่ก็ตาม) ห้ามมิให้แปลโปรแกรมย้อนกลับ (decompile) หรือทำวิศวกรรมย้อนกลับ (reverse engineer) ต่อซอฟต์แวร์ใด ๆ ในเว็บไซต์ของ UFA777 ห้ามมิให้ส่งเนื้อหาให้บุคคลอื่นหรือคัดลอกเนื้อหาไปใส่ในเซิร์ฟเวอร์อื่น

3. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

เราเสนอเนื้อหาบนเว็บไซต์ของ UFA777 ตามสภาพที่เป็นอยู่ (as is) UFA777 ขอไม่ให้การรับรองใด ๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย และขอปฏิเสธความรับผิดชอบและปฏิเสธการรับรองอื่น ๆ ทั้งหมด รวมไปถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการรับรองโดยนัยหรือเงื่อนไขสภาพทางการค้า ความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ หรือการไม่ละเมิดต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่น ๆ

4. ข้อจำกัด

ไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตาม UFA777 หรือผู้จัดหาสินค้าของ UFA777 ขอไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย (ได้แก่ โดยไม่จำกัดเพียงความเสียหายจากการสูญเสียข้อมูลหรือกำไร หรือเนื่องจากการหยุดชะงักของธุรกิจ) อันเนื่องมาจากการใช้หรือการที่ไม่สามารถใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์ของ UFA777

5. ความแม่นยำของเนื้อหา

เนื้อหาที่ปรากฏในเว็บไซต์ของ UFA777 อาจมีข้อผิดพลาดทางเทคนิค การพิมพ์ผิด หรือข้อผิดพลาดในรูปภาพ UFA777 ขอไม่รับรองว่าเนื้อหาบนเว็บไซต์จะถูกต้องแม่นยำ สมบูรณ์ หรือเป็นปัจจุบัน

6. ลิงก์

UFA777 ไม่ได้ตรวจสอบเว็บไซต์ที่มีลิงก์ในเว็บไซต์ของ UFA777 ทั้งหมดและไม่มีความรับผิดชอบในเนื้อหาของเว็บไซต์ดังกล่าว การมีลิงก์ในเว็บไซต์ไม่ได้หมายความว่า UFA777 รับรองเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น การใช้เว็บไซต์ในลิงก์ดังกล่าวถือเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้เอง

7. การแก้ไข

UFA777 อาจแก้ไขข้อกำหนดในการให้บริการของเว็บไซต์เมื่อใดก็ได้โดยแจ้งล่วงหน้า เมื่อคุณใช้เว็บไซต์นี้ ถือว่าคุณยินยอมที่จะถูกผูกพันโดยข้อกำหนดในการให้บริการฉบับปัจจุบัน

8. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายแห่งประเทศไทย

 

@UFA777S
LINE : @UFA777S